Privacy policy

Stinstra BV, Stinstra Montage BV, Stinstra Projecten BV en aanverwante partijen (hierna verder te noemen “Stinstra”) verbinden zich ertoe persoonsgegevens van gebruikers van onze website (www.Stinstra.nl en www.stinstraprojecten.nl), van klanten, prospects en relaties te respecteren en te beschermen. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stinstra houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Daartoe heeft Stinstra een Privacy Policy (PP) opgesteld:

 • de bescherming van persoonsgegevens ziet Stinstra als zeer belangrijke voorwaarden voor het scheppen en behouden van een vertrouwelijke relatie met u;
 • Stinstra respecteert de privacy van alle klanten, prospects en relaties en draagt zorg dat depersoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld;
 • door uw persoonsgegevens te verstrekken gaat u er mee akkoord dat wij deze gegevens registreren, gebruiken of anderszins verwerken voor het beoogde gebruik als vermeld in deze privacy policy;
 • de door u verstrekte informatie wordt niet verhuurd, uitgeleend, verkocht, met derden gedeeld of anderszins verspreid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stinstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij controleren regelmatig of Stinstra aan het bovenstaande privacy beleid voldoet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stinstra B.V., Morseweg 13, 8912 BG Leeuwarden (tel.: 058-2542160 of email: info@Stinstra.nl). Mocht er onverhoopt, buiten de schuld van Stinstra en/of als gevolg van een situatie van overmacht, een vorm van data-lek ontstaan, kan Stinstra niet aansprakelijk gesteld worden voor (directe, noch indirecte) schade.

Wijzigingen Privacy Policy
Stinstra behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Internetsites van derden
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Communicatie en persoonsgegevens

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een van onze producten en/of diensten vraagt Stinstra om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens. Stinstra slaat deze persoonsgegevens op eigen beveiligde servers van Stinstra of die van beveiligde derde partijen op. Stinstra zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens, tenzij er toestemming door u is verleend. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Stinstra en aanverwante partijen. Hierbij tracht Stinstra rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en/of onze diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Stinstra. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • ter verbetering van onze dienstverlening;
 • ter ontwikkeling, verbetering, vermarkting en levering van producten en diensten die op uw wensen zijn afgestemd;
 • u en ons de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • ter afhandeling van vragen of klachten;
 • ter afwikkeling van uw transacties;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • ten behoeve van marketing- of promotieacties en statistische analyse;
 • Stinstra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Indien Stinstra persoonsgegevens wil verzamelen met het oog op specifiek gebruik, welke niet in deze privacy policy is opgenomen en waarover wij u niet eerder hebben geïnformeerd, dan zullen wij ons best doen, u vooraf in kennis te stellen om toestemming van u te verkrijgen. Mocht dit niet mogelijk zijn op welke wijze dan ook, zullen wij dit achteraf doen. Wanneer u een e-mail of ander bericht naar Stinstra verzendt, is het mogelijk dat deze berichten (tijdelijk) worden bewaard. Stinstra slaat deze persoonsgegevens op eigen beveiligde servers van Stinstra of die van een beveiligde derde partij op. Stinstra zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens, tenzij er toestemming door u is verleend. Wij bewaren uw persoonsgegevens tijdelijk en/of zolang dit nodig is voor het specifiek beoogd gebruik. Wij bewaren uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving en overeenkomstig de intern opgestelde richtlijnen en procedures.

Persoonsgegevens welke Stinstra verwerkt
Stinstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke gegevens wij precies registreren, hangt af van het beoogde gebruik, in het algemeen registreren wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • bedrijfsgegevens
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

E-mail
E-mail berichten zijn slechts bestemd voor de (rechts)perso(o)n(en) aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens de betreffende wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan de geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Stinstra en aanverwante partijen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Op de in de verzonden e-mails vermelde informatie zijn de Algemene Voorwaarden van Stinstra en aanverwante partijen van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 01094686 (op aanvraag wordt deze u gratis toegezonden).

Toestemming (Opt in – Afmelden)
Opt in:

 • Stinstra maakt van uw persoonsgegevens geen gebruik voor een doel dat vooraf niet bekend is gemaakt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn en/of dat wij vooraf toestemming hebben ontvangen van u;
 • het verstrekken van uw persoonsgegevens is nimmer voorwaarde voor de aankoop van onze producten, tenzij de persoonsgegevens benodigd zijn voor een nadrukkelijk vermeld, rechtmatig gebruik;
 • Stinstra vraagt in het algemeen uitdrukkelijk toestemming voor het toezenden van marketingmateriaal (“opt-in”);

Afmelden van uw registratie:

 • U kunt de door u aan Stinstra verleende toestemming voor registratie, gebruik, openbaarmaking, verwerking (in het algemeen) van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden te allen tijde kosteloos intrekken: dit kunt u doen via e-mail (info@Stinstra.nl), per post, via sms en whatsapp (bij vragen over aan- en afmelding van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen)
 • Soortgelijke producten of diensten (soft-opt-in): op grond van de wet- en regelgeving in bijvoorbeeld België is het toegestaan commerciële uitingen te verzenden per e-mail, ongeacht of de geadresseerde hier vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven (opt-in), wanneer de persoonsgegevens door de geadresseerde zijn opgegeven in het kader van de verkoop van producten en diensten. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de identiteit van de afzender duidelijk is weergegeven en de geadresseerde te allen tijde de mogelijkheid wordt gegeven zich af te melden.
 • Deze regel wordt ook wel de “soortgelijke producten en diensten-uitzondering” genoemd, dan wel “soft opt-in”. Als deze regel van toepassing is, kunnen wij er gebruik van maken teneinde u marketinginformatie toe te zenden waarvan wij denken dat deze u zal interesseren. In zo’n geval zullen wij ons ervan verzekeren dat voor u duidelijk is dat de uitzonderingsregeling van toepassing is en zullen wij u de mogelijkheid geven u af te melden. Uiteraard wordt u altijd de mogelijkheid gegeven u af te melden.
 • Stinstra houdt uw persoonsgegevens zo volledig en up-to-date als mogelijk, rekening houdende met de belangen van onze klanten, prospects en relaties. Indien er wijzigingen plaats vinden in uw persoonsgegevens, dient u deze wijzigingen zelf aan ons door te geven.

Privacy op internet en Cookies

Website
In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Om bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden te kunnen leveren, zijn – al naargelang het geval – bepaalde persoonsgegevens gewenst.

Stinstra en aanverwante partijen treden op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. Stinstra en aanverwante partijen zullen daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft, blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van Stinstra en aanverwante partijen en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Klikgedrag
Op de websites van Stinstra worden algemene bezoekgegevens, anoniem en zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest bezochte webpagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze algemene gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stinstra haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Google
Onze Website gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. Google gebruikt informatie over het gebruik van de website om dit verder te analyseren. Deze data wordt niet aan derde partijen beschikbaar gesteld. De gebruiker kan zijn recht op toegang, verbetering en, ingeval van direct marketing, verwijdering van zijn persoonsgegevens kosteloos uitoefenen door een verzoek te richten aan Stinstra.

Cookies
Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze website automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. O.a. in het kader van fraudepreventie en beveiliging kunnen deze gegevens (cookies) worden gebruikt. Maar onze Website maakt tevens gebruik van “cookies” om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die naar de computer van de gebruiker worden gestuurd bij uw bezoek aan een website. De door de Website geplaatste cookies hebben o.a. als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. Denk daarbij aan een herhaald bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren of bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Wij gebruiken deze gegevens tevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Cookies welke Stinstra gebruikt
Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent. Stinstra gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Stinstra gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cookies uitzetten
De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden. Als cookies worden geweigerd bestaat wel de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen. De domeinnaam van de site server
die de cookies doorgeeft is http://www.stinstra.nl.

Privacy Policy Stinstra BV, Stinstra Montage BV, Stinstra Projecten BV en aanverwante partijen. © mei 2018

Call Now Button